Должностные инструкции

Посадова інструкція інспектора з кадрів

(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
«___» ______________ 200_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ІНСПЕКТОРА З КАДРІВ

I. Загальні положення
 1. Інспектор з кадрів належить до професійної групи «Фахівці».
 2. Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу.
 3. Інспектор з кадрів підпорядкований начальнику відділу.
 4. У своїй діяльності інспектор з кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.
 5. _________________________________________________________________.
 6. _________________________________________________________________.
II. Завдання та обов’язки

Інспектор з кадрів:

 1. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів згідно з уніфікованими формами первинної облікової документації.
 2. Оформлює прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, положень, інструкцій, наказів керівника підприємства, вказівок керівництва відділу.
 3. Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.
 4. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів з праці і кадрів.
 5. Готує необхідні матеріали для атестаційної, кваліфікаційної і тарифікаційної комісій, проекти документів, що стосуються винагород і заохочень працівників.
 6. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.
 7. Веде записи в трудових книжках про заохочення і винагороди працівників.
 8. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.
 9. Оформлює документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям.
 10. Вивчає особливості переміщення і причини плинності кадрів, бере участь у розробленні заходів щодо їх усунення.
 11. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.
 12. Вносить інформацію про кількісний склад персоналу та його рух у банк даних, стежить за його своєчасним оновленням і поповненням.
 13. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. Веде облік порушень трудової дисципліни і громадського порядку, контролює своєчасне прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних заходів.
 14. Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.
 15. _________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________.
III. Права

Інспектор з кадрів має право:

 1. Одержувати у встановленому порядку від структурних підрозділів відповідні показники та інформацію, необхідні для виконання покладених завдань та обов’язків.
 2. Здійснювати перевірки в підрозділах підприємства з питань трудової дисципліни і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 3. Вносити пропозиції начальнику відділу та менеджеру з персоналу щодо заходів покращення роботи з кадрами.
 4. _________________________________________________________________.
 5. _________________________________________________________________.
IV. Відповідальність

Інспектор з кадрів несе відповідальність:

 1. За якісне та своєчасне виконанням покладених доручень начальника відділу та менеджера з персоналу.
 2. За виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.
 3. _________________________________________________________________.
 4. _________________________________________________________________.
V. Інспектор з кадрів повинен знати:
 1. Законодавчі і нормативно-правові акти, методичні матеріали з обліку і руху персоналу.
 2. Основи законодавства про працю.
 3. Структуру і штати підприємства.
 4. Порядок оформлення пенсій, ведення і зберігання трудових книжок і особових справ працівників підприємства.
 5. Структуру підприємства і його підрозділів.
 6. Стандарти уніфікованої системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації. чинне законодавство про приймання, переведення та звільнення працівників.
 7. Порядок обліку особливостей переміщення кадрів і складання установленої звітності.
 8. Порядок установлення назв професій працівників, загального і безперервного стажу певної роботи, пільг, компенсацій працівникам.
 9. Порядок ведення банку даних про персонал підприємства; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.
 10. _________________________________________________________________.
 11. _________________________________________________________________.
VI. Кваліфікаційні вимоги
 1. Старший інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією інспектора з кадрів — не менше 1 року.
 2. Інспектор з кадрів: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.
 3. _________________________________________________________________.
VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Для виконання обов’язків та реалізації прав начальник цеху взаємодіє:

 1. З начальником відділу кадрів з питань:
  ________________________________________________________________.
 2. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
 3. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
 4. ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.

Остались вопросы? Пишите нам!

Ближайшие мероприятия

Июнь 2024

Нет событий

Обратный звонок

 

Введите код:
captcha

×