Должностные инструкции

Посадова інструкція директора підприємства

(назва установи, організації)
ЗАТВЕРДЖУЮ
(уповноважена особа)
(ПІБ, підпис)
«___» ______________ 200_ р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ЗАВІДУВАЧА ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

I. Загальні положення
 1. Завідувач підприємства громадського харчування належить до професійної групи «Керівники».
 2. Призначення на посаду завідувача підприємства громадського харчування та звільнення з неї здійснюється ________________________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.
 3. Завідувач підприємства громадського харчування підпорядковується безпосередньо ______________.
 4. ______________________________________________________________________.
 5. ______________________________________________________________________.
II. Завдання та обов’язки

Завідувач підприємства громадського харчування:

 1. Керує виробничо-господарською діяльністю підприємства харчування.
 2. Координує роботу цехів, дільниць та інших виробничих підрозділів, спрямовує їх діяльність на забезпечення високої якості виготовляння страв та високого рівня обслуговування споживачів.
 3. Організує своєчасне постачання підприємства продовольчими товарами та матеріальними ресурсами.
 4. Забезпечує високий рівень ефективності виробництва, впровадження нової техніки та технології, прогресивних форм обслуговування, організації праці, систематичне розроблення та впровадження заходів щодо раціонального використання трудових, матеріальних та фінансових ресурсів.
 5. Створює умови для прибуткової діяльності підприємства в конкурентному середовищі.
 6. Організує роботу з атестації та раціоналізації робочих місць.
 7. Аналізує та реалізує пропозиції щодо впровадження передового вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи підприємств харчування.
 8. Відповідає за використання персоналу з урахуванням кваліфікації, досвіду роботи працівників, раціонального розподілу праці.
 9. Організує планування, облік, складання та своєчасне подання звітності про фінансово-господарську діяльність підприємства.
 10. Організує систематичний контроль за якістю виготовляння страв, вивченням попиту споживачів на продукцію підприємства харчування, організацією обслуговування споживачів, станом трудової та виробничої дисципліни, додержанням правил і норм охорони праці, санітарно-технічним станом підприємства, своєчасним проходженням працівниками в установленому порядку медичного огляду.
 11. ____________________________________________________________________________.
 12. ____________________________________________________________________________.
III. Права

Завідувач підприємства громадського харчування має право:

 1. Ознайомлюватися з проектами рішень генерального керівника (власника), що стосуються його діяльності.
 2. Брати участь в обговоренні питань, що стосуються виконання його обов’язків.
 3. Вносити на розгляд генерального керівника (власника) пропозиції щодо покращання діяльності підприємства.
 4. В межах своєї компетенції повідомляти генеральному керівнику (власнику) про всі недоліки, виявлені в процесі його діяльності, та вносити пропозиції щодо їх усунення.
 5. Вимагати від генерального керівника (власника) забезпечення організаційно-технічних умов та оформлення документів, необхідних для виконання посадових обов’язків.
 6. Вимагати та отримувати від керівників структурних підрозділів підприємства та фахівців інформацію та документи, необхідні для виконання посадових обов’язків.
 7. В межах своєї компетенції затверджувати, підписувати та візувати документи.
 8. Самостійно розпоряджатися ввіреними йому матеріальними цінностями.
 9. ______________________________________________________________________________.
 10. ______________________________________________________________________________.
IV. Відповідальність

Завідувач підприємства громадського харчування несе відповідальність:

 1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, а також за невикористання або неповне використання своїх функціональних прав, що передбачені цією посадовою інструкцією, — в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, — в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 3. За завдання матеріальної шкоди — в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 4. _______________________________________________________________________________.
 5. _______________________________________________________________________________.
V. Завідувач підприємства громадського харчування повинен знати:
 1. Чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність.
 2. Нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування закладів харчування.
 3. Правові засади забезпечення належної якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів та порядок вилучення з обігу таких, що не відповідають установленим вимогам.
 4. Категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації якості сировини, напівфабрикатів та готової продукції.
 5. Види та типи технологічного обладнання.
 6. Технологію приготування їжі.
 7. Основи маркетингу та менеджменту в організації виробництва та реалізації продукції закладів харчування.
 8. Встановлені в законодавчому порядку форми розрахунків із споживачами.
 9. Порядок організації бухгалтерського обліку та звітності.
 10. Основи трудового законодавства.
 11. Форми та методи організації та оплати праці.
 12. Основи етики, естетики і психології в роботі із споживачами в закладах харчування.
 13. Основи конфліктології.
 14. Правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії і гігієни.
 15. _________________________________________________________________________________.
 16. _________________________________________________________________________________.
VI. Кваліфікаційні вимоги
 1. Повна або базова вища освіта (спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст) за одним з напрямів підготовки «Економіка і підприємництво», «Торгівля», «Харчова технологія та інженерія» (спеціальність «Технологія харчування»). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за спеціальністю в закладах харчування: для спеціаліста — не менше 2 років, бакалавра та молодшого спеціаліста — не менше 3 років.
 2. _________________________________________________________________
VII. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
 1. За відсутності завідувача підприємства громадського харчування його обов’язки виконує заступник (за відсутності останнього — особа, призначена у встановленому порядку), який набуває відповідних прав та несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов’язків.
 2. Для виконання обов’язків та реалізації прав завідувач підприємства громадського харчування взаємодіє:
  — _______________________________________________________________.
  — _______________________________________________________________.
  2.1.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.
  2.2.З ________________ з питань:
  ________________________________________________________________.

УЗГОДЖЕНО

Керівник
структурного підрозділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
Начальник
юридичного відділу:
________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.
З інструкцією ознайомлений: ________
(підпис)
______________________
(ПІБ)
«____» ____________ ____р.

Остались вопросы? Пишите нам!

Ближайшие мероприятия

Июнь 2024

Нет событий

Обратный звонок

 

Введите код:
captcha

×